Spoločenská zodpovednosť našej firmy

Corporate Social Responsibility

Uvedomujeme si, že sme súčasťou rozsiahleho spoločenstva zamestnancov, akcionárov, zákazníkov, dodávateľov a iných zainteresovaných osôb, a našou povinnosťou je konať spôsobom, ktorý rešpektuje životné prostredie. Preto sa v rozumnej a praktickej miere snažíme chrániť miestne aj okolité životné prostredie pred negatívnymi účinkami spôsobenými našou činnosťou.

Vo všetkých našich prevádzkach sú súčasťou firemnej politiky nasledovné aspekty:

  • plniť všetky relevantné legislatívne požiadavky v otázkach životného prostredia
  • snažiť sa šetriť energiu a prírodné zdroje minimalizovaním odpadu, recykláciou všade, kde je to možné, a maximálnym využívaním obnoviteľných zdrojov
  • zvažovať účinky investícií do priestorov a vybavenia s ohľadom na životné cykly v prostredí
  • zabezpečiť, aby sa všetci zmluvní partneri počas práce v závode riadili našimi postupmi, a rýchlo a účinne reagovať na negatívne situácie.

Hoci je priemysel dôležitý, prináša so sebou riziká – pre ľudí i životné prostredie. Sme si vedomí možných dôsledkov našej práce (a práce našich dodávateľov) a sme plne odhodlaní znižovať riziko a pozitívne prispievať k blahobytu našich zamestnancov, zákazníkov a komunity, ale aj celej planéty. Nižšie uvádzame len niektoré z kľúčových krokov, ktoré sme už podnikli:

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 7